Page 10 - antologiya - poeziya_175x250_Layout 1
P. 10

liy”in!) müda fiə sində məhz poeziya dayanmış, öz məsləki yolunda məh  ru  miy -
          yətlərə məruz qalmaqdan, qurbanlar verməkdən çə  kin   məmişdir. Cavidin, Müş -
          fiqin… faciəli taleyi bunu sübut edir.
            Poeziyaya 20-ci, 30-cu; 50-ci, 60-cı və 70-ci, 80-ci illər də gələn üç nəsil
          arasında əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur. Xüsusilə o baxımdan ki, birinci
          nəsildə ictimai tərənnüm, ikinci nə sildə təzad, üçüncü nəsildə isə fərdi yaşantı
          aparıcı ideya-estetik metod-təmayüllərdir… Yaradıcılığa 90-cı illərdə gələn nə -
          sil isə, Azərbaycanda, prinsip etibarilə, müstəqillik dövrünün poeziyasını
          yaradır…


                                      Nizami Cəfərov,
                            AMEA-nın müxbir üzvü, millət vəkili       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15