Page 11 - antologiya - poeziya_175x250_Layout 1
P. 11

ßôçÿëÿääèí Õàãàíè
                           Әfzәlәddin Xaqani

                              (1126-1199)

                                          11
                    Şair-filosof. 17 min beytlik lirik şeirlər
                  divanının, “Töh fətül-İraqeyn” poemasının, bə -
                  dii nəs rin maraqlı nümunələrindən sayılan 60
                  mək  tubun, yüzlərlə qəsidə, qəzəl, məd hiyyə,
                  mərsiyə və rübainin müəllifidir. Dünya ictimai-
                  fəlsəfi fikir tarixinə “Şiniyyə” və “Mədain
                  xərabələri” qəsi dələri, “Həbsiyyə” şeirləri və
                  “Töh fətül-İra qeyn” poeması ilə daxil olub.
                  Qəzəl və rübailəri ilə klassik Azər baycan poeziya
                  məktəbi ən  ənə lərinin əsasını qoyub.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16