Page 12 - antologiya - poeziya_175x250_Layout 1
P. 12

Azÿrbaycan ÿdÿbiyyatû antologiyasû


                         Hәbsiyyә


            Hәr sәhәr qalxar göyә ah ilә әfqanım mәnim,
            Qәrq olar qanda şәfәqtәk çeşmi-giryanım mәnim.

            Qurmuşam qәm mәclisi, yanmış söyüdtәk indi, bax,
            Mey süzür mәndәn mәnimçün qanlı müjganım mәnim.


            Yüz oyun hәr gün tutar narınca oxşar bu fәlәk,
            Neylәyim, sәfra ilә odlanmasın canım mәnim?


       12    Ah oxumla hәr sәhәr aldım hәdәf, etdim şikar,
            Ol qoca qurdu ayaqdan saldı peykanım mәnim.


            Pas kimi sardı mәni dövran ki, yandırsın, hәmәn,
            Ah odumda yandı, his oldu o dövranım mәnim.


            Görmüsәnmi ki, sarınsın bir çöpә әfi ilan?
            Әfidir zәncir, ayağım çöp, gedir canım mәnim.

            Bax, necә gör halqalanmış damәnimdә әjdaha,
            Qorxuram tәrpәnmәyә, yoxdur bir imkanım mәnim.


            Qorxmasın ta gözlәrimin nәnnisindә cüt uşaq,
            Әjdahanı gizlәdәr hәr an bu damanım mәnim.

            Boynuma Zöhhak ilanı saldı ahәngәr bu gün,
            Çün Fәridun xәznәsidir әqlü ürfanım mәnim.

            Oxşayır kündә ayağımda dәyirman daşına,
            Qanlı göz yaşımla işlәr bu dәyirmanım mәnim.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17