Page 5 - antologiya - poeziya_175x250_Layout 1
P. 5

Azərbaycan poeziyası


           zərbaycan xalqının istər təsəvvüründə (ümumən dünyagörüşündə),
           istərsə də yaradıcılıq təcrübə sin də poeziya yalnız söz sənəti və ya
        Aincəsənət deyil, həm də (əslində, daha çox) dünyanı bütün
     çoxspektrli təzahürləri ilə ən kütləvi (və təbii, səmimi) dərk etmək üsulu, onun 5
     magiyasına üstün gəlmək, nəticə etibarilə, özünü (insanı!) təsdiq etmək meto-
     dudur. Odur ki, qədim dövrlərdən bəri azərbaycanlı üçün şairlikdən böyük,
     şairlikdən nüfuzlu, hətta şairlikdən müqəddəs məqam ya olmamış, ya da çox
     az olmuşdur. Və təsadüfi deyil ki, bu ənənə son dövrə qədər gəlib çıxmış, müasir
     Azərbaycan poeziyasının banisi, xalq şairi Səməd Vurğuna nüfuzlu bir şəxsi
     həddindən artıq tərifləyəndə özündən asılı olmayaraq demişdi ki, bəlkə də,
     elədir, ancaq Şair ki deyil.
        Azərbaycan poeziyasını yaradanlar, bir tərəfdən, dünyanı dərk etməyin
     mükəmməl bədii-fəlsəfi nümunələrini verirdilərsə, digər tərəfdən, hər biri öz
     növbəsində epoxasının eyni dərəcədə mükəmməl (və parlaq) bir Şair obrazını
     yadigar qoyub gedirdilər:… Nizami, Nəsimi, Xətai, Füzuli, Vaqif, Zakir, Seyid
     Әzim, Sabir, Hadi, Cavid, Səməd Vurğun…
        Ümumən dünya poeziyasının şedevrlərinə imza atmış Nizami Gəncəvi
     “şeirdən ucalıq umma dünyada, çünki Nizamiylə qurtardı o da” deyəndən bir-
     iki əsr sonra onun mütəfəkkir xələfi Nəsimi eyni qürurla “həqq mənəm, həqq
     məndədir, həqq söylərəm” deməkdən çəkinməmişdi. Dahi Füzuli isə Məcnun
     kimi cahanşümül bir obrazı azərbaycanlı (türk) qiyafəsində dünyaya yenidən
     gətirib ardınca söylə mişdi: “Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
     aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var”… Və “bənzərəm bir qocaman
     da ğa ki, dəryada durar” deyən Sabir də, hər sözə özünəməxsus kinayə ilə
     yanaşsa da, bu sözündəki Şair iddiası hər cür kinayənin fövqündə idi.
        Әn yeni dövrdə isə Şair “mən”inin milli mənəvi (və ideoloji) qüdrətini
     Səməd Vurğun nümayiş etdirərək bütöv bir xalqın adından Vətənə birbaşa
     müraciət etmək səlahiyyəti olduğunu təsdiq elədi: “El bilir ki, sən mənimsən,
     yurdum, yuvam, məskənimsən!..”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10